Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137
                                               

Ekonomia e Serbisë

Ekonomia ne Serbi eshte me shume e bazuar ne industri dhe bujqesi, Vitet me te favorshme per ekonimine serbe ishin gjate fillimit te viteve 80-ta, ndersa ne pozite me te veshtire ishte prej vitit 99-te, gjate bombardimeve te NATO-se. Ndersa per b ...

                                               

Ekonomia e Suedisë

Suedia eshte nje ekonomi te orientuar nga eksporti perzier paraqet nje sistem modern te shperndarjes, te shkelqyera te komunikimit te brendshem dhe te jashtem, dhe nje force te kualifikuar te punes. Lende drusore, hidrocentralet, dhe xeheror heku ...

                                               

Ekonomia islame

Kur’ani dhe Suneti nuk permendin termat ekonomia islame. Ne kete kuptim koncepti ekonomi islame eshte nje zhvillim i koheve te fundit ne fjalorin Islamik. Megjithate ne Kuran dhe Sunet, ka nje sere urdheratash qe trajtojne aspektet ekonomike te j ...

                                               

Ekonomia qarkore

Ekonomia qarkore eshte nje sistem riperterites ku lenda e pare dhe mbetjet, emetimet dhe rrjedhja e energjise minimizohen me ane te ngadalesimit, mbylljes dhe ngushtimit te qarkut te materialeve. Çelesi i ketij sistemi eshte shkeputja e rritjes e ...

                                               

Ekonomisti

Ekonomisti studion anen ekonomike te jetes shoqerore, sjelljen e agjenteve ekonomik ne shoqeri dhe kushtet ekonomike te bashkeveprimit te tyre. Specialist me arsim te larte ose te mesem ne fushen e ekonomise; punonjes i pergatitur qe merret me çe ...

                                               

Eksporti

Eksporti ne ekonomi nenkupton transportimin te mirave ose materialeve nga nje vend ne nje tjeter ne menyre legjitime sipas rregullave dhe standardeve te vendeve pjesemarrese ne nje nderrim mallrash ose te mirash. Eksportimi i mallrave behet drejt ...

                                               

EUROSAI

EUROSAI - eshte akronimi per Organizaten Europiane te Institucioneve Supreme te Auditimit. EUROSAI eshte nje nga Grupet Rajonale te Organizates Nderkombetare te Institucioneve Supreme te Auditimit, qe perfshin Institucionet Supreme te Auditimit e ...

                                               

Faktorët e prodhimit

Ne ekonomi faktoret e prodhimit ndahen ne: Toka dhe rrethi natyror Sipermarrja Kapitali dhe dituri teknike Fuqia punetore edhe potenciali njerezor

                                               

Financa

Financa perfshin veprimtarin afariste qe merret me para apo ne te gatshme. Financat e kane zanafillen e paraqitjes se prodhimit te marredhenieve te mallit apo te marredhenie mall-para. Nocioni" Financa” ne teresi perfshin te gjitha marredheniet m ...

                                               

Fondi Monetar Ndërkombëtar

Fondi Monetar Nderkombetar eshte nje organizate nderkombetare e 184 vendeve me seli ne Uashington te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Qellimi primare i themelimit te fondit monetare nderkometare ka qene qe te krijohet nje bashkepunim monetare m ...

                                               

Forex

Forex eshte shkurtim i foreign exchange, prandaj tregtia ne Forex eshte investimi mbi hamendesimin e ndryshimit te kursit te kembimit ose çmimeve te valutave kombetare. Ashtu sikurse nje investor mund te tregtoje aksione, mallra, obligacione qeve ...

                                               

Free banking

Sistemi i Free banking-ut eshte nje sistem monetar ne te cilin emetimi i monedhes i lihet ne dore bankave private. Ne nje te tille sistem nuk ekzistojne bankat qendrore dhe as kontrolli monopolistik qe ato imponojne mbi monedhen.

                                               

Fuqia blerëse

Fuqia blerese eshte nje koncept ekonomik qe perdoret gjeresisht per te shprehur sasine te mirave dhe sherbimeve qe nje numer i caktuar njesish monetare mund te perfitoj ne nje shkembim.

                                               

Fuqia punëtore

Fuqia punetore nenkupton pjesen e shoqerise e cila eshte e afte per pune. Sipas klasifikimit te Bashkimit Evropian çdo person i cili ne kohen e hulumtimit eshte mes 15 dhe 64 vjeçar bejne pjese ne fuqine punetore.

                                               

Gazsjellësi Adriatiko-Jonian

Gazsjellesi Adriatiko-Jonian eshte nje propozim per kalimin e tubacionit te gazit natyrore ne Europen Juglindore. Pikenisja e tij do te jete Fieri ne Shqiperi dhe do te kaloje permes Malit te Zi ne Bosnje dhe Hercegovine dhe Splitit ne Kroaci. Ne ...

                                               

Gazsjellësi Trans-Adriatik

Gazsjellesi Trans-Adriatik do te transportoje gaz natyror nga fusha gjigande e Shah Deniz II ne Azerbajxhan per ne Evrope. Gazsjellesi me gjatesi prej rreth 870 km do te lidhet me Gazsjellesin Trans Anatolian ne afersi te kufirit turko-grek ne Ki ...

                                               

Goldman Sachs

The Goldman Sachs, Group, Inc. eshte nje Banke investimesh shumekombeshe, me qender ne Amerike, qe merret me bankingun e investimeve globale, menaxhimin e investimeve, te titujve, dhe sherbime te tjera financiare, kryesisht me kliente institucionale.

                                               

GS1-prefixi i shteteve

Kjo eshte nje liste e kodeve te vendve perdorura nga GS1. Burimi: Kompania prefixe GS1 te percaktuara nga Organizatat Anetare te GS1 Parashtesa jo te listuara me siper jane te rezervuara nga GS1 Globale Zyra per shperndarjen ne vendet jo anetare ...

                                               

Hiperinflacioni

Hiperinflacioni eshte nje forme inflacioni, pra zhvleresimi i monedhes, ku renia e vleres se kesaj te fundit eshte tejet e ndryshueshme dhe e paparashikueshme.

                                               

Importi

Importi ne ekonomi njihet si transportim i te mirave, produkteve nga nje vend ne nje vend tjeter ne menyre legjitime dhe sipas politikes ekonomike te percaktuar nga vendet pjesmarrese ne Tregeti. Per dallim nga eksporti qe nenkupton daljen e mall ...

                                               

Inflacioni

Inflacioni eshte nje term qe tregon rritjen e pergjithshme te ofertes monetare ne nje ekonomi te caktuar ne nje periudhe te caktuar. Nje nga efektet qe mund te shoqeroje inflacionin eshte edhe rritja e çmimeve te mirave dhe sherbimeve. Fenomen i ...

                                               

Informacioni kontabël

Informacioni kontabel eshte informacioni i cili jepet mbi rrjedhat kontable ose nga rrjedhat kontable, ku ne rastin e dyte ky informacion ndihmon ne marrjen e vendimeve rreth biznesit. Roli i informacionit ne drejtimin e nje sistemi ekonomik esht ...

                                               

Instituti Ekonomik i Prishtinës

Instituti Ekonomik i Prishtines eshte nje berthame e pavarur shkencore ne nivel institucional, i cili i ka fillesat ne vitin 1973 ne te ashtuquajturin Enti per Kerkime Ekonomike themeluar nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit te Prishtines.

                                               

Interesi

Interesi eshte kostoja qe huamarresi i paguan huadhenesit gjate nje periudhe te caktuar kohore, zakonisht e llogaritur ne baze vjetore. Kjo shume e paguar ka si qellim te kompensoje huadhenesin per sakrificen qe po ndermerr ne humbjen e perdorimi ...

                                               

Inventari

Me inventar, ne kuptimin fizik te tyre, kuptohen zakonisht rezervat me mallra dhe materiale te ndryshme apo produkte qe zoteron nje njesi ekonomike, te cilat eventualisht mund tu shiten konsumatoreve ne njeren apo tjetren forme ose mund te perdor ...

                                               

ISO 9000

ISO 9000 eshte nje standard per menaxhimin e cilesise, por ne kundershtim me standardet tjera, te cilat paraqesin kerkesa mbi produktin, ISO 9000 vendos kerkesa mbi sistemin. Kur ndermarrja merr certifikaten ISO 9000, nuk deshmon asgje sa i perke ...

                                               

Kamata

Kamata eshte pjese e fitimit, e shprehur ne perqindje, te cilen merr dikush per hua ose per borxhin qe i ka dhene nje tjetri. Po ashtu Kamata eshte shtesa mbi pagesen e nje detyrimi, kur ky nuk shlyhet ne afatin e caktuar, kamatevonese Ne fund te ...

                                               

Kapitali

Kapitali eshte vlera materiale ne duar te kapitalisteve, nga te cilat ata nxjerrin fitime, duke shfrytezuar fuqine punetore me meditje nepermjet pervetesimit te mbivleres. Kapitali i vdekur - pasuria qe nuk qarkullon ne ndonje sistem ekonomik Kap ...

                                               

Karta e kreditit

Karta e Kreditit eshte nje mjet pagese i formuar nga nje karte plastike me nje dispozitiv njohje te dhenave te mbajtesit dhe te bankes ose te institutit financiar qe e ka leshuar ate.Perdorimi Kartes se kredit ka sjelle nje menyre me te thjeshte ...

                                               

Kërkesa

Kerkesa ne ekonomi paraqet kerkesen e pergjithshme per te mira materiale dhe sherbime nje ekonomie. Teoria ekonomike supozon qe ne tregun e lire kerkesa dhe oferta do te ekuilibrohen dhe do te percaktojne nivelin e çmimit. Ne aspektin makroekonom ...

                                               

Konsumatorë-konsumatorë

Internet biznes modeli konsumatore-konsumatore nenkupton ate se edhe oferta edhe kerkesa gjate nje procesi te biznesit jane konsumatore, pra produkti ose sherbimi kalojne nga konsumatore ne konsumatore.

                                               

Konsumatorë-tregëti

Internet biznes modeli konsumatore-tregti nenkupton ate se oferta behet nga ana e nje ose disa individeve kurse kerkesa gjate nje procesi te biznesit behet nga nje ose disa kompani, pra produkti ose sherbimi kalojne nga konsumatori ne biznes.

                                               

Konsumizmi

Konsumizmi eshte nje rend social dhe ekonomik, si dhe nje ideologji qe nxit blerjen gjithnje ne rritje te mallrave dhe sherbimeve. Me revolucionin industrial, por sidomos ne shekullin e 20-te, prodhimi masiv çoi ne nje krize ekonomike: pati mbipr ...

                                               

Kontabiliteti

Kontabiliteti eshte proces qe merret me grumbullimin, perpunimin dhe raportimin e informatave financiare.Kontabiliteti eshte aktivitet sherbyes i dizajnuar per te akumuluar, per te matur dhe per te komunikuar te gjitha informacionet financiare mb ...

                                               

Korporata

Korporata ka organizim qe dallon nga firma individuale dhe firma me ortake, me strukture me te nderlikuar te organizimit. Kjo forme e firmave perbehet nga aksionaret. Aksionari eshte pronar i aksioneve, pra vlerave qe i ka investuar ne ndermarrje ...

                                               

Kthimi i pronave

iovsdnv/sdv me synimin e riparimit te padrejtesive qe iu bene nje pjese te shqiptareve gjate kohes se regjimit komunist, kur pronat e tyre te luajtshme dhe te paluajtshme, u sekuestruan, shtetezuan apo konfiskuan me ane te dekretligjeve te ndrysh ...

                                               

Kufiri i mundësive të prodhimit

Kufiri i mundesive te prodhimit shprehe kombinime te ndryshme te mallerave dhe sherbimeve qe munde te prodhoje nje vend gjate nje periudhe te caktuar kohore duke perdorur te gjitha burimet ne dispozicion duke perdorur teknikat me ifiçente te prod ...

                                               

Kursi fiks i këmbimit

Kursi fiks i kembimit valutor eshte nje politike monetare e zbatuar ne Shqiperi qe nga viti 1939 deri ne vitin 1992. Ai nenkupton gjeresisht monopolin e autoritetit mbikeqyres ne kembimin valutor, ndonese ekzistojne mjete te tjera zevendesuese pe ...

                                               

Kursi i këmbimit

Kursi i kembimit eshte nje koncept ekonomik qe paraqet çmimin e nje monedhe te caktuar kundrejt nje monedhe tjeter. Kursi i kembimit mund te jete fiks ose i lire.

                                               

Letrat me vlerë

Letrat me vlere - aksione si pjese te kapitalit te nje shoqerie tregtare ; b "letra borxhi" si instrument qe krijon ose konfirmon borxhin qe eshte emetuar ose propozohet per t’u emetuar nga nje shoqeri qe perfshin, ne veçanti, letra borxhi me mat ...

                                               

Lira

Lira eshte valute zyrtare ne Turqi dhe vende tjera te botes. Ajo ishte edhe nje nder monedhat me te njohura ne histori. Zakonisht ne te kaluaren ajo prodhohej nga ari. Tani keto monedhat perdoren edhe si zbukurim.

                                               

Lista e shteteve sipas prodhimit të xehes së bakrit

Bakri eshte nje element kimik i cili ne sistemin periodik gjendet me simbolin Cu dhe ka numrin rendor 29. Eshte nje metal i periodes se 4 ne grupin e 11 te sistemit periodik. Emri kuprum rrjedh prej fjales cyprium "mineral nga ishulli i Qipros". ...

                                               

Makroekonomia

Makroekonomia eshte dege e ekonomise qe analizon performancen, strukturen dhe sjelljen e ekonomise si teresi. Makroekonomia studion dhe tenton te kuptoje determinimin e trendeve agregate ne ekonomi me fokusim te pjeserishem ne te hyrat kombetare, ...

                                               

Marka tregtare

Marka eshte çdo shenje qe mund te prezantohet ne menyre grafike, sidomos fjale, te permbushur emrat e personave, vizatim, shkronja, shifra, forma te produkteve, tonalitete ngjyrash qe identifikon nje person, organizacion, kompani ose entitet gove ...

                                               

Menaxhimi

Menaxhimi, nenkupton planifikimin, organizimin, udheheqjen, koordinimin dhe kontrollin nje organizmi per te arritur qellimin e caktuar. Mary Parker Follett, 1868–1933, e defioni menaxhimin si "arti per realizimin e veprimeve permes njerezve", kur ...

                                               

Merkantilizmi

Merkantilizmi eshte nje teori ekonomike, qe eshte nje forme e nacionalizmit ekonomik, qe ne thelb thote se prosperiteti i nje shteti eshte ne varesi te ofertes se kapitalit, dhe se vellimi i pergjithshem i tregtise nderkombetare eshte "i pandrysh ...

                                               

Metoda FIFO

Metoda FIFO e vleresimit te inventarit te harxhuar nenkupton vleresimin e daljes sipas çmimit te pare hyres, perkatesisht zgjedhe çmimin me te vjeter hyres. Ne kushtet e rritjes se çmimeve, metoda FIFO sasine e mallit te harxhuar e vlereson sipas ...

                                               

Monitorimi

Monitorimi: term politiko-ekonomik me kuptimin vezhgim i nje procesi. Ne shkencat ekonomike me Monitorimi nenkuptohet Procesi dhe procedurat qe projekton menaxhimi per t’u siguruar se kontrolli i brendshem eshte ndertuar dhe po punon ne te gjithe ...

                                               

Monopoli

Monopoli eshte shprehje ne ekonomi me te cilen pershkruhet nderhyrja e perhershme e nje ndermarrje te fuqishme ne treg nepermjet diktimit te proceseve duke mos llogaritur pasojat me qellim te sundimit te perjeteshem te atij tregu. Monopol do te t ...

                                               

Ndërhyrja e qeverisë në ekonomi

Nderhyrja e qeverise ne ekonomi ka qellim qe permes politikave te saja qeveritare te sjelle nje ekuiliber ekonomik mbrenda vendit, rritjen e prodhimit ne kushte te nje aktiviteti te dobet ekonomik apo nje ulje te inflacionit kercenues.